DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA, Beograd

se bavi zbrinjavanjem lica sa telesnim invaliditetom u osnovi koga je:

- cerebralana paraliza,
- misicna distrofija,
- paraplegija,
- kvadriplegija,
- multipla skleroza,


sa očuvanim mentalnim zdravljem (mentalno zdravlje- normalne intelektualne sposobnosti, dobro opšte psihičko stanje).


KONTRAINDIKACIJE ZA PRIJEM SU:

-teža čulna oštećenja,
-epilepsija koja se ne drži pod kontrolom lekovima,
-akutne somatske bolesti,
-intelektualna subnormalnost,
-psihotično stanje,
-bolesti zavisnosti i
-akutne i hronične psihijatrijske bolesti.


POKRETANJE POSTUPKA ZA SMEŠTAJ:

1. Potrebno je podneti zahtev za smeštaj Centru za socijalni rad prema mestu prebivališta lica koje traži smeštaj.

2. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev:

» Zahtev-obrazac S-1
» Socijalno-anamnestički podaci o korisniku
» Fotokopija izvoda iz MKR
» Uverenje o državljanstvu
» Fotokopija lične karte
» Fotokopija zdravstvene knjižice
» Lekarsko uverenje
» Izjava korisnika za smeštaj u Dom
» Izveštaji specijalista(ne stariji od 6 meseci):
» internista
» neurolog
» fizijatar
» psihijatar.

3. Centar za socijalni rad dostavlja zahtev sa svom propratnom dokumentacijom za smeštaj Domu za odrasla invalidna lica.

4. Stručni tim ustanove vrši procenu na osnovu pristigle dokumentaciju I ukoliko ima indikacija za smeštaj zakazuje trijažni pregled ili ukoliko nema mesta zahtev se stavlja na listu čekanja. Ukoliko ima kontraindikacija za prijem zahtev se odbija I o tome obaveštava nadležni Centar za socijalni rad.